Make your own free website on Tripod.com

九 廣 通 票 價 及 時 間 表


時間表 ( 以香港時間為準 )

紅磡  à   東莞 ( 常平 ) / 廣州東

車次 紅磡開 到東莞 ( 常平 ) 到廣州東 行車時間
T 820 08 : 25 / 10 : 07 1小時45分鐘
T 814 13 : 25 14 : 35 15 : 22 2小時

 

廣州東 / 東莞 ( 常平 )  à   紅磡

車次 廣州東開 東莞 ( 常平 ) 開 到紅磡 行車時間
T 813 11 : 00 / 12 : 42 1小時45分鐘
T 819 17 : 20 18 : 07 19 : 17 2小時

3d~line!1.gif (4334 bytes)

單程票價 ( 以港元計算 )

紅磡 ßà 東莞 ( 常平 )

成人票價 $145 ( 一等座位 ) 小童票價 $73 ( 一等座位 )

 

紅磡 ßà 廣州東

成人票價 $190 ( 一等座位 ) 小童票價 $95   ( 一等座位 )
$230 ( 特等座位 ) $115 ( 特等座位 )